buddy check

8 ขั้นตอน BuddyCheck ก่อนลงดำน้ำ

ก่อนจะลงดำน้ำ ควรให้บัดดี้ หรือคู่หูในการดำน้ำของเราตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกชนิดว่าทำงานได้ดีก่อนจะลงไปดำน้ำ ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้